BEST EXPRESS THAILAND ชูมาตรการความพร้อมรองรับการให้บริการขนส่งพัสดุปลอดภัยห่างไกล #ไวรัสโควิด -19

BEST Express ชูมาตรการความพร้อมรองรับการให้บริการขนส่งพัสดุปลอดภัยห่างไกลโควิด

ปรัชญา ชาติมนตรี

02/08/2021

BEST EXPRESS THAILAND คลังที่ปิด

BEST EXPRESS THAILAND ประกาศพื้นที่ชะลอการจัดส่งเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ #ไวรัสโควิด -19
ในปัจจุบันยังคงอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง จึงทำให้ต้องชะลอการจัดส่งในบางพื้นที่ ดังนี้

ปรัชญา ชาติมนตรี

02/08/2021
1 2
ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ