EMS ในประเทศ ถึงมือผู้รับภายในกี่วัน

ต้องการส่งของด้วยบริการ EMS ในประเทศ จากต้นทางกรุงเทพฯไปต่างจังหวัดจะถึงมือผู้รับภายในกี่วัน

  1. สามารถฝากส่งสิ่งของด้วยน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  2. มาตรฐานการนำจ่ายบริการ EMS ในประเทศ ตามวัน-เวลาทำการของไปรษณีย์ไทย เมื่อฝากส่งก่อน 16.00 น. หากฝากส่งหลังเวลาดังกล่าว เสมือนหนึ่งการรับฝากในวันรุ่งขึน ดังนี้
ไปรษณีย์เอกชน1

ต้นทางและปลายทางในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ) ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง
ต้นทางและปลายทางในพื้นที่ภูมิภาคเดียวกัน ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง
ระหว่างพื้นที่กรุงเทพฯ/ปริมณฑล และพื้นที่ภูมิภาค ภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง
ระหว่างพื้นที่ภูมิภาค (ข้ามภาค) ภายใน 2 วันทำการ นับถัดจากวันที่ฝากส่ง

ยกเว้น
ปลายทางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพิ่มวันนำจ่ายอีก 1 วันทำการ
ปลายทางพื้นที่ห่างไกลและตามเกาะต่างๆ เพิ่มวันนำจ่ายอีก 2 วันทำการ

ไปรษณีย์เอกชน2

*** หมายเหตุ : ***

  1. มาตรฐานการนำจ่ายไม่รวมพื้นที่นำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต อาทิ พื้นที่ห่างไกลตัวเมือง หุบเขา เกาะต่างๆ ส่งผลให้การจัดส่งอาจล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนด
  2. หากเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์ภัยพิบัติ อาจมีผลกระทบกับมาตรฐานจัดส่งในบางพื้นที่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้ากว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

สามารถตรวจสอบผ่านระบบ Track and Trace ใน https://www.paypointservice.com/tracking/
( ตลอด 24 ชั่วโม ง) หรือสอบถามผ่าน THP Contact Center 1545 (ในวันและเวลาทำการ)

สมัครสมาชิกขนส่ง และ ไปรษณีย์ไทย
สมัครสมาชิกขนส่ง และ ไปรษณีย์ไทย
0868883656 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
0868883656 ครูโอ๋ ไลน์ @PAYPOINT
สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย
สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย

สมัครโบรกเกอร์ประกันภัย!! https://bit.ly/3l0rx5j
สมัครใช้งานระบบขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทย https://bit.ly/3oR5g9l
แอดไลน์ LINE @PAYPOINT ลิ้ง https://bit.ly/3lfnrWT
โทร ครูโอ๋ 0868883656,0890955349

ติดต่อโอ๋ที่นี่ได้เลยค่ะ