ค่าบริการไปรษณีย์

คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะทำธุรกิจนี้ดังนี้

คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้ที่จะทำธุรกิจนี้ดังนี้ มีใจรักในงานบริการ,เอาใจใส่และจริงใจ มีมิตรไมตรี ,มีบุคคลิก ยิ้มแย้มแจ่มใส ชอบงานที่ต้องพูดคุยกับผู้อื่น มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบสูง,มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตน มีไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความรู้ในงานที่จะบริการ มีวิจารณญาณไตร่ตรองรอบคอบ